The company had better develop more rapid and reliant systems for handling

Xuất bản: 17/04/2024 - Cập nhật: 17/04/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

The company had better develop more rapid and reliant systems for handling customers' complaints.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X