The burglar cut the telephone wires for fear that I'll call the police.

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Rewrite sentences without changing the meaning
The burglar cut the telephone wires for fear that I'll call the police.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

cấu trúc for fear that: vì sợ rằng...
Dịch: Tên trộm cắt đường dây điện vì sợ rằng tôi gọi cảnh sát.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X