Thấy không thể chiếm được Đà Nẵng, Pháp quyết định đưa quân vào:

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thấy không thể chiếm được Đà Nẵng, Pháp quyết định đưa quân vào:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X