Thành quả lớn nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thành quả lớn nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Từ phong trào 1930 – 1931, lần đầu tiên công nhân và nông dân liên minh với nhau trong cuộc đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Công nhân và nông dân đã đoàn kết trong đấu tranh cách mạng, làm cơ sở cho sự ra đời của Mặt trận dân tộc thống nhất sau này. Đây được xem là thành quả lớn nhất của phong trào 1930 – 1931.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X