Thành phần hóa học của supephotphat kép là

Xuất bản: 24/08/2020 - Cập nhật: 24/08/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thành phần hóa học của supephotphat kép là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

$Ca{({H_2}P{O_4})_2}$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X