Thành phần chính của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng (7/1928) là chính?

Xuất bản: 07/04/2021 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thành phần chính của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng (7/1928) là chính?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thành phần chính của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng (7/1928) là trí thức trẻ, thanh niên tiểu tư sản yêu nước

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Dưới tác động của hệ tư tưởng nào làm cho Tân Việt cách mạng Đảng bị phân hoá?

Dưới tác động của hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin làm cho Tân Việt cách mạng Đảng bị phân hoá

Vì sao trong nội bộ của Tân Việt cách mạng Đảng phân hoá?

Trong nội bộ của Tân Việt cách mạng Đảng phân hoá vì Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát triển mạnh, lý luận và tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin có ảnh hưởng đến số đảng viên trẻ của Tân Việt.

Thành phần của Tân Việt Cách mạng đảng bao gồm:

Thành phần của Tân Việt Cách mạng đảng bao gồm trí thức và thanh niên tiểu tư sản.

Tên gọi ban đầu của Tân Việt Cách mạng đảng là gì?

Tiền thân là Hội Phục Việt do nhóm sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương và một số từ chính trị ở Bắc Kì lập ra.
Sau nhiều lần đổi tên lấy tên, đến tháng 7 - 1928 lấy tên là Tân Việt Cách mạng đảng (7/1928).

Địa bản hoạt động chủ yếu của Tân Việt Cách mạng đảng là ở đâu?

Địa bản hoạt động chủ yếu của Tân Việt Cách mạng đảng là ở Bắc Kì

Quan hệ giữa Tân Việt cách mạng đảng và Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là:

Quan hệ giữa Tân Việt cách mạng đảng và Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên và vận động hợp nhất với thanh niên

Tên gọi Tân Việt Cách mạng đảng có từ khi nào?

Tên gọi Tân Việt Cách mạng đảng có từ năm 1928

Tân Việt Cách mạng đảng bị phân hóa trong hoàn cảnh như thế nào?

Đảng Tân Việt ra đời và hoạt động trong hoàn cảnh Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đang phát triển mạnh, lí luận và tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin có ảnh hưởng lớn, thu hút nhiều đảng viên trẻ, tiên tiến đi theo

Nhân tố nào đã tác động đến sự phân hóa của nội bộ Tân Việt cách mạng Đảng?

Ra đời và hoạt động trong điều kiện Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát triển mạnh, lý luận và tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê nin có ảnh hưởng lớn, lôi cuốn nhiều đảng viên trẻ đi theo. Từ đó nội bộ Tân Việt cách mạng đảng đã diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng tư tưởng: tư sản và .....

đề trắc nghiệm lịch sử thi mới nhất

X