Thắng lợi của Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng

07/01/2021 30

Câu Hỏi:
Thắng lợi của Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (6-1-1946) đã khẳng định điều gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Thắng lợi của Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (6-1-1946) đã khẳng định tinh thần yêu nước, khối đoàn kết toàn dân trong xây dựng chế độ mới.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X