Tháng 11-1406 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng ở quốc gia Đại Ngu?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tháng 11-1406 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng ở quốc gia Đại Ngu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tháng 11-1406 đã diễn ra sự kiện quan trọng ở quốc gia Đại Ngu đó là: Quân Minh tràn vào xâm lược
Tháng 11-1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh đã huy động một lực lượng lớn gồm 20 vạn quân cùng với hàng chục vạn dân phu, do tướng Trương Phụ cầm đầu, chia làm hai cánh tràn vào xâm lược nước ta.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X