Thái độ buộc phải rất rạch ròi của Phan Bội Châu đối với nền học vấn cũ không

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Thái độ buộc phải rất rạch ròi của Phan Bội Châu đối với nền học vấn cũ không xuất phát từ nguyên nhân nào trong những nguyên nhân sau ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X