Tất cả các thành phần dưới đây nằm trong bao cảnh, ngoại trừ:

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tất cả các thành phần dưới đây nằm trong bao cảnh, ngoại trừ:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm luật - môn khác học mới nhất

X