Tần số tương ứng với các giá trị 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 là: (8)

02/12/2020 4

Câu Hỏi:
Tuổi nghề của một số giáo viên trong một trường THCS được ghi lại ở bảng sau
Tần số tương ứng với các giá trị 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X