Sự phát triển của nông nghiệp dưới thời Trần không mang ý nghĩa nào sau đây?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Sự phát triển của nông nghiệp dưới thời Trần không mang ý nghĩa nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sự phát triển của nông nghiệp dưới thời Trần không là điều kiện để Đại Việt tiến hành chiến tranh mở mang bờ cõi
Sự phát triển của nông nghiệp dưới thời Trần có tác dụng ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo sự ổn định của tình hình xã hội. Từ đó tại điều kiện để củng cố sự vững chắc của chế độ phong kiến và nền văn hóa phát triển rực rỡ. Chính sách mở mang bờ cõi thuộc chính sách chính trị - đối ngoại. Hơn nữa, thời kì náy quá trình Nam tiến ở Việt Nam chưa bắt đầu.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X