Sự kiện nào đánh dấu Campuchia chính thức bị biến thành thuộc địa của thực dân

Xuất bản: 27/10/2021 - Cập nhật: 27/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Sự kiện nào đánh dấu Campuchia chính thức bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sự kiện đánh dấu Campuchia chính thức bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp là Vua Nô-rô-đôm kí với Pháp Hiệp ước năm 1884.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X