Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây không có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam

Xuất bản: 13/06/2023 - Cập nhật: 13/06/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây không có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919- 1930?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phát xít Đức tiến công Liên Xô không có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930. => Chọn D.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X