Sử dụng một nguồn ánh sáng trắng và một máy đơn sắc để tạo ra một nguồn sáng đơn

Xuất bản: 04/08/2023 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Sử dụng một nguồn ánh sáng trắng và một máy đơn sắc để tạo ra một nguồn sáng đơn sắc với bước sóng có thể thay đổi liên tục từ 390 nm đến 750 nm để dùng trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Trên màn quan sát, M và N là hai điểm trong đó khoảng cách từ N đến vân sáng trung tâm gấp ba lần khoảng cách từ M đến vân sáng trung tâm. Thay đổi từ từ bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm từ 390 nm đến 750 nm, quan sát thấy tại M có hai lần là vị trí của vân sáng và tại N cũng có một số lần là vị trí của vân sáng. Biết một trong hai bức xạ cho vân sáng tại M có bước sóng 560 nm. Xét bước sóng của các bức xạ cho vân sáng tại N, $\lambda _{0}$ là bước sóng dài nhất. Giá trị của $\lambda _{0}$ gần nhất với giá trị nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giá trị của $\lambda _{0}$ gần nhất với giá trị 715 nm.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý Thi mới nhất

X