Sorry, we're late. It took us ages to look for a parking place,' said John.

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Sorry, we're late. It took us ages to look for a parking place,' said John.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Apologize for doing something: xin lỗi vì đã làm gì

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X