Số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện là giá trị :

27/11/2020 60

Câu Hỏi:
Số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện là giá trị :
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X