Số NST trong tế bào là thể 3 nhiễm ở người là

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Số NST trong tế bào là thể 3 nhiễm ở người là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Thể ba có bộ NST 2n + 1 → Số NST trong tế bào là thể 3 nhiễm ở người là 47 chiếc

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X