Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:(7)

02/12/2020 4

Câu Hỏi:
Tuổi nghề của một số giáo viên trong một trường THCS được ghi lại ở bảng sau
Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X