She gives her children everything ..................... they want.

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences
She gives her children everything ..................... they want.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

trong mệnh đề quan hệ, everything đi với đại từ quan hệ "that".
Dịch: Cô ấy cho lũ trẻ mọi thứ chúng cần.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X