Sam’s uncle, _____________is very rich, came to visit our orphanage.

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
Sam’s uncle, _____________is very rich, came to visit our orphanage.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đại từ quan hệ "who" làm chủ ngữ thay thế cho "Sam's uncle"

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X