Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

treatment for st: phương pháp chữa trị cho cái gì
Dịch: Châm cứu là phương pháp chữa trị cho bênh mà khi đó người ta đặt cây kim cực mỏng ở những điểm huyệt của cơ thể.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

to V chỉ mục đích
Stay away from: tránh xa khỏi
Dịch: Để tránh xa khỏi bệnh tật, bạn nên tập thể dục thường xuyên.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

câu bị động thời quá khứ đơn
Dịch: Con cá dài nhất trong cuộc thi được bắt bởi Thelma Rivers

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

cấu trúc decide to V: quyết định làm gì
Stay at home: ở nhà
Dịch: Chúng tôi quyết định ở nhà vào chiều hôm nay.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

câu bị động thời hiện tại đơn
Cấu trúc advise sb to V

be advised to V: khuyên ai làm gì
Dịch: Họ được khuyên đừng lãng phí thời gian vào những việc đó.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X