Quốc gia nào hiện nay có mức độ công nghiệp hóa cao và nhanh?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 31/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Quốc gia nào hiện nay có mức độ công nghiệp hóa cao và nhanh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Quốc gia hiện nay có mức độ công nghiệp hóa cao và nhanh là Hàn Quốc.
Giải thích:
Theo SGK Địa lí lớp 8 trang 23: Một số nước và vùng lãnh thổ có mức độ công nghiệp hóa khá cao và nhanh như Xin-ga-po, Hàn Quốc, Đài Loan,... được gọi là những nước công nghiệp mới.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nội dung nào dưới đây thể hiện tính tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?

Nội dung thể hiện tính tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là: Do yêu cầu phải phát triển đất nước

Một trong những trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là

Một trong những trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với phát triển yếu tố nào sau đây?

Theo SGK GDCD lớp 11: Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với phát triển yếu tố kinh tế tri thức. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế tri thức là tiền đề chi phối xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong...

Một trong những tác động to lớn, toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là

Một trong những tác động to lớn, toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là tạo tiền đề thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội

Hoạt động nào sau đây thuộc về trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

Hoạt động thuộc về trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là: Lựa chọn mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao.

Giải thích:
Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:

Vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là:

Vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là xác định cơ cấu kinh tế hợp lí, thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

đề trắc nghiệm địa lý 8 mới nhất

X