Peter failed the interview again. He was fully aware of the importance

Xuất bản: 15/03/2023 - Cập nhật: 15/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Question 26. Peter failed the interview again. He was fully aware of the importance of having careful preparation only then.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X