The rescue teams tried their best to search for people who disappearedin

Xuất bản: 15/03/2023 - Cập nhật: 15/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Question 23. The rescue teams tried their best to search for people who disappearedin the storm last week.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

The rescue teams tried their best to search for people who disappeared in the storm last week.
disappeared: biết mất = vanished

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X