The more difficult the task is, the sweeter the success is

Xuất bản: 15/03/2023 - Cập nhật: 15/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Question 15. The more difficult the task is, ______ the success is.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

The more difficult the task is, the sweeter the success is.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X