The audiences stood and cheered at the end of the play to support

Xuất bản: 15/03/2023 - Cập nhật: 15/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Question 12. The ______ stood and cheered at the end of the play to support the performers at the theatre.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

The audiences stood and cheered at the end of the play to support the performers at the theatre.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X