​Quần xã sinh vật có đặc trưng nào sau đây?

Xuất bản: 29/06/2023 - Cập nhật: 05/10/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Quần xã sinh vật có đặc trưng nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Quần xã sinh vật có đặc trưng về thành phần loài.
MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ
*Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã
- Số lượng các loài trong quần xã và sống lượng cá thể của mỗi loài là mức độ đa dạng của quần xã, biểu thị sự biến động, ổn định hay suy thoái của quần xã.
- Loài ưu thế:là những loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hay do hoạt động mạnh của chúng.
- Loài đặc trưng: là loài chỉ có ở 1 quần xã nào đó.
*Đặc trưng về phân bố cá thể của quần xã
- Phân bố cá thể trong không gian của quần xã tuỳ thuộc vào nhu cầu sống của từng loài. Nhìn chung sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống của môi trường.
- Phân bố cá thể trong quần xã theo chiều thẳng đứng: như sự phân thành nhiều tầng cây thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau trong rừng mưa nhiệt đới. Sự phân tầng của thực vật kéo theo sự phân tầng của động vật.
- Phân bố cá thể theo chiều ngang: như sự phân bố của sinh vật từ đỉnh núi, sườn núi đến chân núi; hay sự phân bố sinh vật từ vùng đất ven bờ biển đến vùng khơi xa.
*Đặc trưng về quan hệ dinh dưỡng của các nhóm sinh vật
Quần xã sinh vật gồm nhiều nhóm sinh vật có quan hệ dinh dưỡng khác nhau
Nhóm sinh vật sản xuất: gồm cây xanh và 1 số vi sinh vật tự dưỡng (vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh)
- Nhóm sinh vật tiêu thụ: gồm các sinh vật ăn thịt các sinh vật khác như: động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật.
- Nhóm sinh vật phân giải: gồm những vi sinh vật dị dưỡng phân giải các chất hữu cơ có sẳn trong tự nhiên như: Vi khuẩn, nấm, 1 số động vật đất

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở:

Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã.

Hiện tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của quần thể khác trong quần xã kìm hãm là hiện tượng nào sau đây:

Hiện tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của quần thể khác trong quần xã kìm hãm là Khống chế sinh học.

Số lượng cá thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ nhất định phù hợp với khả năng của môi trường. Hiện tượng này gọi là:

Số lượng cá thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ nhất định phù hợp với khả năng của môi trường gọi là sự cân bằng sinh học trong quần xã.

Số lượng các loài trong quần xã thể hiện ở chỉ số nào sau đây:

Số lượng các loài trong quần xã thể hiện ở các chỉ số độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều.

Sự phân tầng trong quần xã có vai trò:
1 – giảm sự cạnh tranh giữa các loài.
2 – tăng khả năng sử dụng nguồn sống.
3 – mở rộng phạm vi phân bố của mỗi loài.
4 – mở rộng ổ sinh thái của mỗi loài.

Sự phân tầng trong quần xã có vai trò:

  1. Giảm sự cạnh tranh giữa các loài.
  2. Tăng khả năng sử dụng nguồn sống.
Theo SGK Sinh học 12 trang 176
Phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài. Nhìn chung, sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống của môi trường.

Độ nhiều của quần xã thể hiện ở:

Độ nhiều của quần xã thể hiện ở mật độ các cá thể của từng quần thể trong quần xã.

Quần xã sinh vật có những dấu hiệu điển hình nào?

Quần xã có những đặc trưng cơ bản về số lượng và thành phần các loài sinh vật.

Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là:

Quần xã là tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật còn quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài.

Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật ?

Một đàn chuột đồng không phải là quần xã sinh vật, mà là một quần thể.

Chỉ số thể hiện tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát ở quần xã là:

Độ thường gặp thể hiện tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát ở quần xã.

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X