Professor Berg was very interested in the diversity of cultures all over the

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Professor Berg was very interested in the diversity of cultures all over the world.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tạm dịch: Giáo sư Berg rất quan tâm đến sự đa dạng của các nền văn hóa trên thế giới.
A. đa dạng
B. thay đổi
C. bảo tồn
D. số

⇒ diversity = variety (sự đa dạng)

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm từ vựng tiếng anh Test mới nhất

X