Playing sports is _________ good way to stay away from stress.

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
Playing sports is _________ good way to stay away from stress.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

a + danh từ đếm được số ít

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X