Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

Xuất bản: 25/05/2022 - Cập nhật: 20/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phương trình hóa học không đúng là: 4H2SO4 (đặc) + Fe2O3 → Fe2(SO4)3

Giải thích:
Vì Fe2O3 không thể hiện tính khử với H2SO4 đặc nên không tạo SO2.
Phương trình đúng là: 3H2SO4 (đặc) + Fe2O3 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cho sơ đồ chuyển hóa:

Biết: X, Y, Z, E, F là các hợp chất khác nhau, mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng xảy ra giữa hai chất tương ứng. Các chất E, F thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là:

Các chất E, F thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là CO2, NaHSO4:
Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 (X) + H2O
Ba(OH)2 + 2CO2 → Ba(HCO3)2 (Y)
BaCO3 + 2NaHSO4 → BaSO4 (Z) + Na2SO4 + CO2 + H2O
Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 (Z) + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

Cho phương trình hóa học sau: X + NaOH → Na2CO3 + H2O . X là

X là NaHCO3, ta có PTHH:
NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O.

Tìm phương trình hóa học viết sai.

Phương trình hóa học viết sai là: P2O3 + 3H2O → 2H3PO4

Giải thích:
P2O5+ 3H2O → 2H3PO4

Cho sơ đồ chuyển hóa: X → Y → Al → Z → X. Biết: X, Y, Z là các hợp chất khác nhau của nhôm, mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học, điều kiện phản ứng có đủ. Cho các cặp chất X và Z sau: (a) Al(OH)3 và AlCl3; (b) Al(NO3)3 và Al2(SO4)3; (c) Al(OH)3 và NaAlO2; (d) AlCl3 và NaAlO2. Số cặp X và Z .....

Số cặp X và Z không thỏa mãn sơ đồ trên là 1 cặp (AlCl3 và NaAlO2).

Giải thích:
(a) Al(OH)3 và AlCl3:
Al(OH)3 → Al2O3 → Al → AlCl3 → Al(OH)3
(b) Al(NO3)3 và Al2(SO4)3:
Al(NO3)3 → Al2O3 → Al → Al2(SO4)3 → Al(NO3)3
(c) Al(OH)3 và NaAlO2:
Al(OH)3 → Al2O3 → Al → NaAlO2 → Al(OH)3

Thuốc aspirin được tổng hợp từ các nguyên liệu là axit salixylic và anhiđrit axetic theo phương trình hóa học sau (hiệu suất phản ứng tính theo axit salixylic là 90%):

Để sản xuất một lô thuốc aspirin gồm 2,7 triệu viên nén (mỗi viên chứa 500 mg aspirin) thì khối lượng axit salixylic cần dùng là 1150 kg.

Giải chi tiết:
Khối lượng aspirin có trong 2,7 triệu viên thuốc = 2700000.500 = 1,35.10^9 mg = 1350 kg

Phương trình hóa học nào sau đây sai?

Phương trình sai là: Fe + Cl2 → FeCl2
Sửa lại: Fe + Cl2 → FeCl3

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X