Phương trình hóa học nào sau đây được viết sai?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phương trình hóa học nào sau đây được viết sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong 4 đáp án, phương trình viết sai là: A. 2Cr + 3H2SO4(loãng) →→Cr2(SO4)3 + 3H2.

Giải thích: tương tự như sắt (Fe), khi cho crom (Cr) phản ứng với các dung dịch axit H2SO4 loãng, HCl thì chỉ thu được hợp chất muối crom(II) thôi: Cr + H2SO4(loãng) →→CrSO4 + H2 .

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X