Phương án nào nêu nhận xét đúng về cách viết của tác giả trong đoạn trích trên?

Xuất bản: 02/08/2022 - Cập nhật: 02/08/2022 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Phương án nào nêu nhận xét đúng về cách viết của tác giả trong đoạn trích trên?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nhận xét đúng về cách viết của tác giả trong đoạn trích trên là sử dụng nhiều chi tiết tưởng tượng, nhưng có cơ sở khoa học.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X