Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã đạt được kết quả gì ?

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã đạt được kết quả gì ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã đạt được những kết quả là khẳng định quyền lãnh đạo, năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp vô sản Việt Nam, xây dựng một lực lượng chính trị hùng hậu ủng hộ đảng và mở rộng ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản ở toàn Đông Dương

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X