Phép lai tạo ra con lai đồng tính, tức chỉ xuất hiện duy nhất 1 kiểu hình là:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phép lai tạo ra con lai đồng tính, tức chỉ xuất hiện duy nhất 1 kiểu hình là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Xét các phép lai:
A) AA × AA → 1 kiểu hình; Bb × Bb → 2 Kiểu hình (Loại)
B) Aa × Aa → 2 kiểu hình (Loại)
C) AA × aa → 1 kiểu hình, bb × BB → 1 kiểu hình
D) Aa × aa → 2 kiểu hình (Loại)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X