Phát biểu nào sau đây sai?

03/12/2020 85

Câu Hỏi:
Phát biểu nào sau đây sai?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X