Phát biểu nào dưới đây sai?

27/11/2020 98

Câu Hỏi:
Phát biểu nào dưới đây sai?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X