Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác?

27/11/2020 247

Câu Hỏi:
Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X