Phát biểu nào dưới đây cho biết ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn?

27/11/2020 37

Câu Hỏi:
Phát biểu nào dưới đây cho biết ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X