Phản ứng nào sau đây không tạo ra hai muối?

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phản ứng nào sau đây không tạo ra hai muối?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

A. 2NO2+ 2NaOH dư→ NaNO3+ NaNO2+ H2O
B.CO2+2 NaOH dư→ Na2CO3+ H2O
C.Fe3O4+ 8HCl dư → FeCl2+ 2FeCl3+ 4H2O
D.Ca(HCO3)2+ 2NaOH dư→ CaCO3+ Na2CO3+2 H2O

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X