Phản ứng nào dưới đây không xảy ra? CuS HCl

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 01/11/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Phản ứng nào dưới đây không xảy ra? CuS HCl ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Hóa 11 Chương 1 Sự điện li có đáp án

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Phản ứng nào dưới đây không xảy ra?

TRẢ LỜI

CuS trong tự nhiên có màu đen chàm xanh, không tan trong nước, không tan trong HCl, H2SO4 loãng. Một số muối sunfua như CuS, Ag2S, PbS không tan trong các axit như HCl, H2SO4 loãng

B. NaNO3 rắn + H2SO4 đặc nóng→ NaHSO4+ HNO3 (phản ứng xảy ra được vì tạo ra HNO3 là chất dễ bay hơi)

C. NaHCO3 + NaHSO4→ Na2SO4+ CO2+ H2O

D. Pb(NO3)2+ H2S→ PbS↓ + 2HNO3

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X