Phản ứng nào dưới đây có phương trình ion rút gọn Ba2++ SO42-→ BaSO4?

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phản ứng nào dưới đây có phương trình ion rút gọn Ba2++ SO42-→ BaSO4?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phản ứng có phương trình ion rút gọn Ba2++ SO42-→ BaSO4 là BaCl2+ FeSO4 →BaSO4+ FeCl2.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X