Phân tử nào được dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phân tử nào được dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

mARN được dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin, mARN có vị trí để riboxôm nhận biết và gắn vào khi dịch mã

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X