Peter tried his best and passed the driving test at the first _______.

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
Peter tried his best and passed the driving test at the first _______.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Peter tried his best and passed the driving test at the first attempt.
Tạm dịch: Peter đã cố gắng hết sức và vượt qua bài kiểm tra lái xe ngay lần thử đầu tiên.
- try (v): thử, cố gắng.
- doing: làm.
- aim (n+v): mục đích, nhắm tới.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
She tried very hard to pass the driving test. She could hardly pass it.

A. Although she didn’t try hard to pass the driving test, she could pass it.

B. Despite being able to pass the driving test, she didn’t pass it

C. No matter how hard she tried, she could hardly pass the driving test

D. She tried very hard, so she passed the driving test satisfactorily

After he ------------ his driving test he bought a car.

A. had passed

B. pass

C. passed

D. passing

Henry is talking to his mother.
- Henry: "I've passed my driving test."
- His mother: ".............."

A. All right.

B. That's too bad.

C. That's a good idea.

D. Congratulations!

đề trắc nghiệm từ vựng tiếng anh Test mới nhất

X