Peter is asking to borrow Nam's pen. Peter: Can I borrow your pen, Nam? Nam: ____

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Peter is asking to borrow Nam's pen.
- Peter: "Can I borrow your pen, Nam?"
- Nam: “____”

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Peter is asking to borrow Nam's pen.
- Peter: "Can I borrow your pen, Nam?"
- Nam: “Here you are.
Dịch nghĩa:
Peter đang hỏi mượn bút của Nam.
- Peter: “Tớ có thể mượn cái bút của cậu được không, Nam?”
- Nam: “Của cậu đây.”

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X