People say that he won a lot of money on the Vietlott.

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
People say that he won a lot of money on the Vietlott.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X