Our plan ............... by the members of the committee.

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Our plan ............... by the members of the committee.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Our plan is being considered by the members of the committee.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X