Oil, natural gas, and coal are .......... fuels.

02/12/2020 79

Câu Hỏi:
Oil, natural gas, and coal are .......... fuels.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
renewable (adj): tái tạo
non-renewable (adj): không thể tái tạo
new (adj): mới
alternative (adj): khác, thay thế cái cũ
=> Oil, natural gas, and coal are non-renewable fuels.

Tạm dịch:
Dầu, khí tự nhiên và than là nhiên liệu không tái tạo được.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X