Ở gà Gen A: chân cao, a: chân thấp; Gen B: lông đen, b: lông vàng Cho gà trống

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ở gà Gen A: chân cao, a: chân thấp; Gen B: lông đen, b: lông vàng Cho gà trống và gà mái giao phối với nhau thu được ở Fl có kết quả như sau: 75 gà chân cao, lông đen : 75 gà chân cao, lông vàng 25 gà chân thấp, lông đen : 25 gà chân thấp, lông vàng Biết dạng chân và màu sắc lông di truyền độc lập với nhau. Kiểu gen của P phải như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đời con 3 chân cao: 1 chân thấp → Gà có KG: Aa x Aa
Đời con 1 lông đen: 1 lông vàng → Bb x bb
→ P: AaBb X Aabb

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X