Ở cấp doanh nghiệp cấp cơ sở, các chiến lược tăng trưởng tập trung nhằm vào

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Ở cấp doanh nghiệp cấp cơ sở, các chiến lược tăng trưởng tập trung nhằm vào các yếu tố:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị- marketing học mới nhất

X